Személyes adatok védelme

Személyes Adatok bizalmas védelme

Tekintettel arra, hogy érdekeltek vagyunk szolgáltatásaink teljesítményének javításában, a EUROPEAN FOOD S.A. technikai és szervezeti intézkedéseket hoz biztosítva a személyes adatok biztonságának és bizalmas kezelésének biztosítsa érdekében, kötelességgel tartva azokat biztonságos környezetben kezelni, és csak a felhasználok által megadott célra használni a személyes adatokat.

Emellett fenntartjuk magunknak a jogot, hogy időről időre frissítsük az adatvédelmi irányelveket a romániai érvényes jogszabályoknak megfelelően, és ingyenesen tegyük azt nyilvánosságra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az információk vagy képek/videók átvitele honlapunkon vagy e-mail címünkön keresztül lehetővé teszi a EUROPEAN FOOD S.A. számára ezekhez az információkhoz való hozzáférést. Ilyen esetekben a EUROPEAN FOOD S.A. nem köteles kártérítést fizetni a küldő vagy bármely harmadik fél részére.

Az adatok harmadik felek részére történő továbbítása a jelen dokumentumban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

Elérhetőségek

EUROPEAN FOOD S.A., adószám: RO12457015, J05/892/1999, Păntășești település, 41. szám, Drăgănești község, Bihar megye.

Telefonszám: +40 259 407 203

E-mail: marketing@europeanfood.ro

Weboldal: www.europeanfood.ro

 

Terminológia:

 • személyes adatok bármilyen információ, ami egy azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódik (“érintett személy”); az azonosítható személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen olyan azonosító adatok alapján, mint a név, az azonosító szám, a tartózkodási hely, az online azonosító vagy egyéb olyan tényezők, amelyek az érintett személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásához kapcsolódnak;
 • adatkezelés bármely személyes adat vagy adathalmazon végzett művelet vagy műveletsorozat automatizált vagy nem automatizált eszközökkel, mint például az adatgyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás útján történő nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy más módon történő elérhetővé tétele, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés; a személyes adatok kezelésére vonatkozó további szempontok:
 1. Jóhiszeműen és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történik;
 2. Meghatározott, egyértelmű és jogos célból gyűjtött, és a későbbi adatfeldolgozás statisztikai vagy más célokra nem tekinthető összeegyeztethetetlennek a gyűjtés  céljával, ha az jogszabályoknak megfelelően történik, ideértve az értesítést is a  felügyeleti hatóság részére;
 1.   A megfelelő, releváns és mértékletes adatok azok, amelyek a gyűjtés és a későbbi  feldolgozás céljára tekintettel vannak;
 1. Pontos és szükség esetén frissítve lesz.
 • adatfeldolgozás korlátozása a személyes adatok jövőbeli feldolgozásának korlátozása érdekében a személyes adatok megjelölése;
 • profilalkotás bármely automatizált személyes adatfeldolgozási forma, amelyet arra használnak, hogy egy adott természetes személy személyes jellemzőit értékeljék, különösen a munkahelyi teljesítmény, gazdasági helyzet, egészségügyi állapot, személyes preferenciák, érdekek, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy mozgások elemzésére vagy előrejelzésére;
 • adatkezelő olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit;
 • adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel;
 • címzett olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek személyes adatokat továbbítanak, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem;
 • harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy bármely más szerv, amely nem a személy, az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy azok, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt állnak, és jogosultak személyes adatokat kezelni;
 • érintett hozzájárulása az érintett személy szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel beleegyezik a rá vonatkozó személyes adatok kezelésébe;
 • személyes adatok biztonságának megsértése olyan biztonsági incidens, amely véletlen vagy jogellenes módon az érintett személyes adatok megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához vagy jogosulatlan hozzáféréshez vezet, vagy az ilyen adatokat továbbítják, tárolják vagy más módon kezelik;
 • képviselő olyan természetes vagy jogi személy, aki írásban az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által kijelölt, és azokat képviseli a kötelezettségeik tekintetében;
 • felügyeleti hatóság független közintézmény, amelyet a román állam hozott létre;
 • nemzetközi szervezet egy olyan szervezet es alárendelt szervei, amelyeket a nemzetközi jog szabályoz, vagy bármely más szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás alpaján hoztak létre.
 • Névtelen adatok olyan adatok, amelyek az eredetükből vagy a konkrét feldolgozási módjukból eredően nem azonosíthatók vagy azonosíthatók egy személyhez.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kitől?

 

Az Öntől kapott személyes adatokat dolgozzuk fel.

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

 • közvetlen módon: vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, amelyeket telefonon, e-mailben vagy a europeanfood.ro weboldal „Kapcsolat” szekciójának űrlapján keresztül kapunk Öntől.
 • Közvetett/nem szándekos módon: IP-cím – amikor meglátogatja weboldalunkat vagy üzenetet küld e-mailben vagy a weboldalunk „Kapcsolat” szekciójának űrlapján keresztül, az IP-címe rögzítésre kerül.”

Operációs rendszer, böngésző, webhelyen végzett tevékenység – ezek az információk sütik használatával feldolgozhatók.

Továbbá szeretnénk tájékoztatni arról, hogy amikor üzenetet küld az e-mail címünkre vagy a weboldalunkon található kapcsolat űrlapon keresztül, elfogadja, hogy személyes adatait az Ön üzenetére való válaszadás és kapcsolattartás céljából használjuk.
A gyűjtött adatokat a feldolgozási célhoz szükséges mértékben korlátozzuk, tiszteletben tartva az adatok biztonságának és bizalmas kezelésének jogi előírásait.
Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel olyan különleges személyes adatokat, amelyek faji vagy etnikai származást, politikai nézeteket, vallási vagy filozófiai meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai információkat, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkoznak.
Nem vagy kötelezett nekünk semmilyen személyes adatot küldeni/szolgáltatni, és azok hiánya nem jelent kötelező követelményt a webhelyen való navigálashoz.

Tájékoztatjuk, hogy a EUROPEAN FOOD S.A. minden erőfeszítést megtesz az Ön adatainak védelme érdekében, biztonsági módszerek es technológiák alkalmazásával, valamint adatvédelmi irányelvekkel együtt.

Mindent egybevetve, szeretnénk közölni Önnel, hogy az interneten keresztül továbbitott adatok teljes biztonságát nem lehet 100%-ban garantálni; fennáll annak a kockázata, hogy az adatok illetéktelen harmadik felek láthatják és használhatják. Nem vállalunk felelősséget az ilyen rendszerek sebezhetőségéért, amelyek nem állnak ellenőrzésünk alatt. Az adatok továbbítása Önnek a saját kockázatára történik.

 

Feldolgozás célja

Személyes adatokat az alábbi célokra dolgozunk fel:

 • felhasználók/látogatók által telefonon, e-mailen vagy a europeanfood.ro weboldalon “Kapcsolat” részén található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül benyújtott kérelmek, kérdések vagy panaszok kezelése.

Amennyiben a EUROPEAN FOOD S.A. későbbi időpontban személyes adatokat kívan feldolgozni más célból, mint amely célból azokat eredetileg gyűjtötték, tájékoztatni fogja Önt a feldolgozás céljáról, és előzetesen kérelmet fog benyújtani a hozzájárulásáért.

 

Az adatok személyes jellegű átvitele

Az EUROPEAN FOOD S.A. Románia területén dolgozza fel a személyes adatait, és nem tervezi ezeknek az adatoknak a személyes átvitelét harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez.

 

A személyes adatok címzettjei lehetnek:

 • az érintett személy vagy annak képviselői, akik az adatokat szolgáltatták;
 • a EUROPEAN FOOD S.A. munkatársai, akik hozzáférést kapnak az Ön adataihoz a szolgálati feladataik ellátása érdekében, kizárólag a szakmai és szolgálati hatáskörök szigorú korlátai között;
 • az EUROPEAN FOOD S.A.-hez hasonló csoportba tartozó vállalatok, valamint azok jogi képviselői vagy meghatalmazottai;
 • kommunikációs és IT-szolgáltatók;
 • központi és helyi közintézmények/hatóságok, bíróságok, rendőrség, ügyészség stb.

A EUROPEAN FOOD S.A. nem adja át a felhasználóktól gyűjtött adatokat harmadik feleknek a felhasználók kifejezett és előzetes beleegyezése nélkül.

 

Személyes adatfeldolgozási időszak

 

Az adatokat ( EUROPEAN FOOD S.A.) tevékenységünk teljes időtartama alatt megőrizzük és archiváljuk, egészen addig, amíg Ön vagy jogi képviselője nem gyakorolja az ellentmondás/törlés jogát, kivéve, ha jogi kötelezettségünk van az Ön adatainak további tárolására a GDPR rendelet szerint.
Ezért jogában áll kérni az adatai vagy bizonyos adatai törlését bármikor tevékenységünk során.
Jogai gyakorlásához írásbeli, aláírt és dátummal ellátott kérelmet küldhet a személyes adatok védelméért felelős személyhezmarketing@europeanfood.ro e-mail címre vagy postai/ futárszolgálattal a következő levelezési címre: Teatrului utca 7., Oradea, Bihar megye.
Ha szükséges, a EUROPEAN FOOD S.A. további információkat kérhet azon személy azonosítására, aki a kérelmet előterjeszti (GDPR rendelet 12. cikke, (6) bekezdés).
Nem számítunk fel díjat jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelemért, kivéve, ha egyértelműen alaptalan vagy túlzottak, különösen ismétlődő jellegük miatt, ilyen esetekben jogosultak vagyunk:
a. számlázni egy ésszerű díjat az adminisztratív költségekért az információ vagy a

kapcsolatfelvétel nyújtása vagy a kért intézkedések megtétele tekintetében;
Az alkalmazandó díjat a kérelem elbírálása előtt közöljük Önnel.
b. elutasítani a kérelmet.
Vállaljuk, hogy minden olyan kérelemre válaszolunk, amely nem sérti más érintett személyek jogait és szabadságait, legfeljebb egy hónapon belül azok megérkezésekor, kivéve, ha a kérelmek összetettek vagy ha több kérelmet nyújtott be, ilyen esetekben maximum két hónapon belül válaszolunk.
Bármilyen jogosulatlan kísérlet személyes adatokhoz való hozzáférésre bármilyen módon vagy eszközzel vagy más felhasználó személyes adatainak kérése, mint csalás kísérlete értelmezhető, és büntetőjogi eljáráshoz vezethet a kérelmező ellen.

 

Az alábbiakban felsoroljuk az Ön jogait

 

A 2016/679-es uniós rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásai szerint, amelyek az egyének személyes adatok kezelésének védelméről és ezeknek az adatoknak a szabad áramlásáról szólnak, az adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatjuk Önt a következő jogairól:
•   Tájékoztatáshoz való jog Ez a dokumentum a személyes adatok kezeléséről szóló információkat tartalmazza, amelyeknek Önnek jogában áll megkapni.
Adathoz való hozzáférés joga Önnek joga van:
a. megerősítésért kérni, hogy személyes adatait kezeljük-e;
b. hozzáférést kérni ezekhez az adatokhoz (feltéve, hogy ez mások jogait és szabadságait nem sérti);
c. további információkat kérni az Ön személyes adatairól, például: milyen adatokkal rendelkezünk, mire használjuk azokat, kikkel osztjuk meg/adjuk át őket, ha külföldre továbbítjuk őket, hogyan védelmezzük azokat, meddig tároljuk azokat, milyen jogai vannak, hogyan tehet panaszt, honnan szereztük az Ön adatait.
Javításhoz való jog Kérheti személyes adatainak pontatlanságainak vagy hiányosságainak kijavítását vagy kiegészítését. Elképzelhető, hogy az adatok helyességét ellenőrizzük a javítás előtt.

 • Adatok törlésének joga Csak bizonyos helyzetekben gyakorolhatja az adatok törlésének jogát:
  az adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre összegyűjtötték őket;
  b. visszavonták a hozzájárulásukat (ha az adatfeldolgozás hozzájáruláson alapult), és nincs más jogi alap az adatfeldolgozásra;
  c. az adatokat törvénytelenül dolgozták fel;
  d. jogi jogával él;
  e. jogi kötelezettségünk van a törlésre.

Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet, ha az adatfeldolgozás szükséges:
f. jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
g. jogérvényesítésre, gyakorlásra vagy védelemre.

 • Adatfeldolgozás korlátozásának joga Kérheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, de csak bizonyos esetekben:
  vitatja az adatok pontosságát (lásd: helyesbítési jog), és időt kér azok
 • a. pontosságának ellenőrzésére;
 • b. az adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre összegyűjtötték őket, de Önnek szüksége van rájuk jogainak érvényesítése vagy védelme érdekében bírósági eljárásban;
 • c. élt a tiltakozás jogaival, és meg kell vizsgálni, hogy jogai előnyben részesülnek-e a miénkkel szemben.

A korlátozás kérelmének következményei:
d. továbbra is felhasználhatjuk az Ön hozzájárulása alapján;
e. jogérvényesítésre, gyakorlásra vagy védelemre;
f. egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelmére.
A szolgáltató tájékoztatja azon címzetteket, akiknek a személyes adatokat jogszerűen átadták, minden változásról, törlésről vagy adatfeldolgozás korlátozásról, amelyet a rendelet előírásainak megfelelően hajtottak végre, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítéseket igényel a szolgáltató részéről. Kérésére tájékoztathatjuk Önt ezekről a címzettekről.

 • Adatok portabilitásának joga: Jogában áll kérni, hogy az Ön adatait közvetlenül más adatkezelőhöz küldjük át, strukturált, általánosan használt és automatikusan továbbítható formátumban. Az adatok továbbíthatók, ahol ez technikailag lehetséges.
 • Ellenvetés joga: Ön ellenezheti személyes adatainak feldolgozását az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva, ha úgy véli, hogy az Ön alapvető jogai, érdekei és szabadságai elsőbbséget élveznek ezen érdekkel szemben.
 • Automatizált döntésmentesség joga: Kérheti, hogy ne érvényesítsünk Önre kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntést, ideértve a profilalkotást is, kivéve, ha az adott döntés:
  joghatásokkal jár Önre nézve;
  b. hasonló módon jelentős mértékben érinti Önt.
  A fenti jog nem alkalmazható, ha az automatikus feldolgozáson alapuló döntés:
 1. szükséges szerződés megkötéshez vagy teljesítéshez Önnel;
 2. törvény által engedélyezett és megfelelő garanciák Vannak a jogai és szabadságai védelmére;
 1. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Hozzájarulás jogának visszavonása: Jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását, ha az adatkezelés ezen alapul, anélkül, hogy ez érintené a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét, kivéve, ha erre törvényes ok vagy jogos érdek áll fenn.
 • Panaszjog és jogorvoslat: Ha úgy gondolja, hogy az adatkezelés megsérti a Rendelet rendelkezéseit, jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és jogi lépéseket tenni. Bármilyen kérdéssel kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül a probléma megoldása érdekében.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság : B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30 , 1 zona , posta kód 010336, Bukarest , Románia,

Tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602 vagy  e-mail: anspdcp@dataprotection.ro